Dränering i Linköping

Ett av de viktigaste arbetena i samband med husbygge är dränering och de markarbeten som görs innan grunden läggs.  Ett bra förarbete med dränering under och runt huset skapar bra förutsättningar för att slippa fuktproblem, men även om dräneringen utförts korrekt kan den behöva grävas om efter några år. Det kan bero på andra byggnationer eller anläggningsarbeten i närheten som ändrar förutsättningarna eller pga sättningar och tjälskjutningar.  Berggårdens Grävtjänst är en rutinerad markentreprenör som utfört husdräneringar och grävarbeten i Linköping sedan 70-talet.

Jackon fuktisolering

Isolerskivan har en tillsats av grafit, vilket gör att skivan har det bästa isolervärdet på marknaden och är typgodkänd. Fiberduk ligger utanpå skivan för att förhindra att finpartiklar från jorden kommer in i skivan och täpper till porerna. Singel läggs rikligt på dräneringen och upp på skivan ca 40 cm. Ovanpå dräneringsrören läggs också fiberduk innan återfyllnad sker.

Effektivt fuktskydd som också sparar pengar

Fuktproblem beror inte bara på dålig dränering. Dränering är endast en del av det totala fuktskydd en grundmur ska ha. Man måste, för att få ett bra källarklimat, styra fuktvandring och kondens i väggarna. Olika temperaturer inne och ute samt fukt i mark är viktiga saker man har att ta hänsyn till när man ska fuktskydda sitt hus. Om dränledningen ligger för högt eller är igensatt med rötter kan markvatten och grundvatten komma i beröring med grundmurar och bottenplattor. Om man då sänker dräneringen räcker inte det för att få ett fullgott fuktskydd. Tillförseln av fukt genom kapillär uppsugning och ångvandring ger oftast större problem.

Isolering av grundmurar

Om man värmeisolerar murarna på insidan blir dessa fuktiga och kalla, samma temperatur som marken har, på det sättet ökar luftfuktigheten i källaren. Det är alltså viktigt att isoleringen görs på utsidan då får hela väggen samma temperatur som luften i källaren, kanske 22 grader.

En så varm vägg rakt igenom är en torrvägg, luftfuktigheten sjunker markant och inomhusmiljön blir omedelbart märkbar.

Isolering på detta vis kan inte ske med någon tunn plastmatta utan ska ske  med en dräneringsskiva av minst 10 cm tjocklek samt materialskiljande fiberduk på hela grundmurarna utvändigt under mark. Denna isoleringsmetod har dubbel effekt, dels bättre inomhusmiljö genom torrare luft, dels en energibesparing som inte är att förringa.

Kontakta oss för mer information.